Felhasználói szabályzat

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szabályzat a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, azok feltételeit, valamint a Felhasználók Englibot Applikációhoz való hozzáférését szabályozza.
 2. A Szolgáltató a Szabályzatban foglaltak szerint elektronikus Szolgáltatást nyújt.
 3. A Felhasználó köteles a Szabályzat rendelkezéseit betartani.
 4. Regisztrálva, vagy más módon igénybe véve a Szolgáltatásokat, a Felhasználó szerződést köt a Szolgáltatóval, akinek adatai a II. Fejezetben (Fogalmak) találhatók.
 5. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés magában foglalja a jelen Felhasználói Szabályzatot.
 6. A Felhasználó kijelenti, hogy minden regisztrációs adat, amelyet a Szolgáltató rendelkezésére bocsát, valóságos, pontos és teljes, valamint hozzájárul az adatok folyamatos megőrzéséhez.
 7. A Szolgáltató alkalmanként saját belátása szerint módosításokat eszközölhet a Szerződésekben. A Szerződéseket érintő lényeges változásokról világos és kifejezett módon tájékoztatni fogjuk a Felhasználót a körülményeknek megfelelően, pl. a Felhasználónak küldött e-mail üzenet formájában. Egyes esetekben előzetesen értesítjük a Felhasználót, aki a Szolgáltatás változások bevezetése utáni további igénybe vételével a változásokat elfogadja. Ezért kérjük ezen értesítések figyelmes elolvasását. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés módosított változata szerint nem szeretné tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatásait, a Szerződést a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Részlegén keresztül felmondhatja.

II. FOGALMAK

 1. Szolgáltató - az Englibot Applikáció szolgáltatója. A Szolgáltató az Optimipay SA, székhelye: 00-867 Varsó, Al. Jana Pawła II. 27., Lengyelország. Országos Cégbírósági Nyilvántartásba a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság Országos Cégbírósága XII. Gazdasági Osztály vette 0000705171 cégjegyzékszámon (KRS), 5272818875 adószámmal (NIP) és 367979287 statisztikai számjellel (REGON).
 2. Felhasználó – természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amely az Applikációt használja.
 3. Szerződés – a Szolgáltató és a Felhasználó között, az előbbi által díj ellenében nyújtott Szolgáltatásról szóló Szerződés, melyet határozott időre kötnek a Felhasználó által a Szolgáltatás internetes oldalán elérhető csomagokból történt választásnak megfelelően vagy a Szolgáltató és a Felhasználó közötti külön megegyezés utján (írásban, e-mailban, telefonon vagy szóban). A Szerződés akkor lép életbe, amikor a Felhasználó a Szerződés rendelkezései szerint a Szolgáltatás díját megfizette.
 4. Szolgáltatás – a Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára az online, díjköteles idegennyelvi órákhoz való hozzáférést, amelyek alapja a Szolgáltató által kidolgozott tananyag. Ez Applikáció segítségével, kép (videó) és hanganyagok (audio) felhasználásával történik.
 5. Tartalom – mindenféle szöveges adat, grafikus adat, audiofájl (pl. hangfelvétel), audiovizuális fájl (pl. videoklip, filmek, médiaobjektumok, stb.), a szerzői jog által nem védett információ, valamint a Felhasználó által az Applikációban elhelyezett hozzászólás, vélemény és értékelés; minden további, a Tartalomhoz kapcsolt csatolmány, fájl és anyag annak szerves részét képezi.
 6. Applikáció – a Szolgáltató által kifejlesztett, a Facebook Messenger keretein belül működő Englibot applikáció.
 7. Facebook Messenger A Facebook tulajdonát képező termék. A Facebook által létrehozott azonnali üzenetküldő program. Üzenetek, képek, filmek, matricák és más fájlok küldésére szolgál, továbbá lehetővé teszi az ismerősök üzenetére való reagálást és a botokkal való kapcsolatba lépést. A Facebook termékek – ideértve a Facebook Messengert – felhasználásának részletes feltételeit a Facebook szabályzata határozza meg, amely az alábbi címen érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms. Az Englibot applikáció Szolgáltatója semmilyen módon nem kötődik a Facebook vállalathoz, és annak semelyik részéhez, ideértve a Facebook leányvállalatait is. A Facebook nem partnere a Szolgáltatónak, az Englibot applikációt a Facebook nem támogatja.

III. AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

 1. Az Applikáció használatához számítógépre vagy hordozható eszközre van szükség telepített Android 5.0 (Lollipop) vagy magasabb verziószámú operációs rendszerrel; bekapcsolt helymeghatározással és bekapcsolt Wi-Fi valamint Bluetooth kommunikációs modulokkal; bármilyen internetes böngészővel, de Google Chrome esetén 62-esnél nem régebbi verzióban, Mozilla Firefox esetén 57-esnél nem régebbi verzióban, vagy újabb verziók esetén bekapcsolt WebRTC, JavaScript és Süti kiszolgálóval. A Szolgáltatást mobiltelefonon igénybe vevő Felhasználóknak tájékozódniuk kell a telekommunikációs szolgáltató által alkalmazott adatforgalmi költségekről (internetszolgáltatás).
 2. Az Applikáció helyes működéséhez internetkapcsolatra és adatforgalomra van szükség. A Hordozható Eszköz internethálózatra való csatlakozásának költségei a Felhasználót terhelik, a telekommunikációs szolgáltatóval kötött szerződésében foglaltaknak megfelelően.
 3. Az Applikáció bármilyen funkciója csak e-mail cím megadása után érhető el.
 4. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az Applikáció használata komolyabb leállásoktól és más problémáktól mentes legyen, továbbá hogy a piacon elérhető eszközök és szoftverek lehető legváltozatosabb konfigurációjával használható legyen, de nem vállal semmilyen garanciát, főképp nem az Applikáció minőségére, a különböző célok elérésére való alkalmasságára, valamint a nyilvánvaló vagy rejtett fizikai hibákra vagy jogi hiányosságokra nézve.
 5. A Szolgáltató a cookie-fájlokat kizárólag olyan információgyűjtésre használja, amely a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz kapcsolódó használati szokásaira vonatkozik.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó semmilyen tevékenységéért.
 7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Applikáció által igénybe vett idegennyelv-oktatási Szolgáltatás eredményeiért.
 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó mobilkészülékének vagy számítógépének műszaki meghibásodása vagy műszaki korlátai az Applikáció vagy a Szolgáltatás használatát megakadályozzák.
 9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik fél jogsértéseiért, valamint a Felhasználó által végzett tevékenységek következtében vagy azokkal kapcsolatban harmadik személynek okozott károkért, különös tekintettel arra, ha a Felhasználó a szerzői jogot, vagy más, harmadik személyt megillető szellemi tulajdonjogot sért.
 10. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy tevékenyéségének szakmai jellegéből fakadó gondosággal válassza meg a Tartalmat.
 11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Applikáció működésének vis maior miatti leállásért továbbá a szolgáltásnyújtás vis maior miatti szüneteléséért. A vis maior alatt olyan megjósolhatatlan eseményt kell érteni, melynek következményei elháríthatatlanok voltak. Vis maior bekövetkezése esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatás szüneteltetéséről és annak okairól.
 12. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a kapcsolt alanyok - ideértve a Facebookot és az általa kínált termékeket - hibájából fakadóan az Applikáció működésének leállásért, továbbá a szolgáltatásnyújtás szüneteléséért.
 13. A Szolgáltató a hatályos jog által megengedett maximális mértékben nem biztosít semmilyen kötelezettséget, garanciát és feltételt az alábbiakra: kielégítő minőség, kereskedelmi alkalmasság, a meghatározott cél elérésére való alkalmasság, a törvény meg nem sértése. A Felhasználónak ebben az esetben is, mint minden más, bármilyen módon, bármilyen környezetben történő termék- vagy szolgáltatásvásárlás esetén, célszerű saját belátása szerint cselekednie, körültekintően eljárnia, amennyiben e szempont alkalmazása felmerül. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatótól kapott, nem képezi garancia tárgyát a Szolgáltató részéről. Ez azonban nincs befolyással a Felhasználó fogyasztóvédelmi jogaira.
 14. A Felhasználó ezennel beleegyezik, hogy a hatályos jog által megengedett mértékig a Felhasználó egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen probléma vagy elégedetlenség esetén a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájával való kapcsolattartás.
 15. A hatályos jog által megengedett maximális mértékben a Szolgáltató, annak igazgatói, részvényesei, munkatársai, ügynökei, igazgatótanácsának tagjai, kapcsolt vagy társult vállalkozásai, jogutódai, kedvezményezettjei, beszállítói vagy licenszadói nem felelnek semmilyen közvetett, részletes, véletlenszerű, büntető, kapcsolódó vagy következményi kártérítésért; továbbá a minden esetben a Szolgáltatás használatából származó bármilyen, a haszonélvezet lehetőségét, az adatokat, a tranzakciókat vagy a (közvetlen vagy közvetett) hasznot érintő veszteségért jogalaptól függetlenül és tekintet nélkül arra, hogy a Szolgáltatót figyelmeztették-e a károk bekövetkezésének lehetőségéről, még abban az esetben is, ha a jogorvoslat eredménytelennek bizonyul; továbbá kizárja a közös felelősségvállalást minden, a Szolgáltatóval szembeni követelésért, a megelőző tizenkét hónapban a Felhasználó által a Szolgáltatónak megfizetett összegen felül, a hatályos törvények által megengedett mértékben.
 16. A Szerződések semelyik rendelkezése nem zárja ki és nem korlátozza a Szolgáltató felelősségét az általa elkövetett csalásért, tudatos félrevezetésért, halált vagy bármilyen egészségkárosodást okozó gondatlanságért.
 17. Tekintettel arra, hogy az Applikáció a Facebook Messenger keretein belül működik, a Felhasználó kötelezi magát a Facebook Szabályzatának betartására is.
 18. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megszegi a Facebook szabályzatát, és emiatt számára korlátozzák a Facebook termékeinek használatát, ezáltal az Applikáció használatát is.
 19. A Felhasználó a hatályos jog által megengedett maximális mértékben egyetért azzal, hogy semmilyen követelést nem támaszt a Szolgáltatóval szemben (kártérítés, veszteség, kiadás, ideértve az indokolt ügyvédei költségeket is), amennyiben annak oka: (1) a Felhasználó szerződésszegése, továbbá (2) a Felhasználó bármilyen jogsértése a hatályos törvényekkel vagy egy harmadik személy jogaival szemben.

IV. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

 1. A Szolgáltatás garantálja a hozzáférést az idegennyelv-oktató applikációhoz, amelyre a Felhasználók különböző csomagokat vásárolhatnak. A csomagok részletes leírása az Applikáció internetes oldalán érhető el, vagy egyénileg került meghatározásra a Szolgáltató és a Felhasználó között.
 2. Az Applikációt a Felhasználó díjfizetés ellenében veheti igénybe az aktuális árjegyzéknek megfelelően.
 3. Az Applikáció internetes oldalain közzétett minden ár bruttó ár. Az Applikáció internetes oldalain megadott csomagár a Felhasználó által végrehajtott vásárlás pillanatában esedékes.
 4. Egyes Szolgáltatások az előfizetés aktuális ajánlatai szerint érhetők el. Az elszámolás módja, az árak és a határidők minden ajánlatban meghatározásra és a megrendelés folyamatának befejezése előtt összegzésre kerülnek.
 5. A szolgáltatásnyújtás – az előfizetés keretében – egyéni megrendelés alapján határozott ideig történik. Minden előfizetési időszak lejárta után a Szerződés automatikusan megújul az előzetesen meghatározott időtartammal (pl. 1, 3, 6 vagy 12 hónap), kivéve, ha a Felhasználó a Szolgáltatást az előfizetési időszak lejárta előtt lemondja. A Felhasználónak lehetősége van élethosszig tartó hozzáférés megvásárlására is egyszeri befizetést követően a Szolgáltató internetes oldalán meghatározott összeg szerint. Ebben az esetben a szerződés nem újul meg automatikusan.
 6. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie pobrana po sfinalizowaniu pierwszej płatności na stronie sprzedażowej Aplikacji. Proces finalizacji polega na wprowadzeniu przez Klienta szczegółów płatności do systemu Dostawcy, a następnie ich akceptacji i autoryzacji za pomocą specjalnych kodów, o ile jest to wymagane przez bank lub dostawcę płatności. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub strony trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik kupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie odnowiona – w przypadku usługi abonamentowej - na koniec okresu subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje dostęp do Aplikacji przed końcem bieżącego okres subskrypcji. Usługa zostanie anulowana w ciągu kilku dni od dnia następującego po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego. Jeśli jednak Użytkownik anuluje płatność lub dostęp do Aplikacji i / lub zakończy ją po upływie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zostaną zwrócone żadne z opłat abonamentowych już zapłacone przez Użytkownika.
 7. Amennyiben a Felhasználó az általa befizetett összegek teljes visszatérítését szeretné a 30 napos pénzvisszatérítési garancia lejárta előtt, a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájával kell kapcsolatba lépnie a [email protected] címre küldött e-mail üzenetben, melyben kifejezi a Szerződéstől való elállás szándékát.
 8. A Szolgáltató időnként megváltoztathatja a Szolgáltatás díjszabását, a Felhasználót minden változásról előzetesen értesíti. A megváltozott díjszabás a díjszabás megváltozásának dátumát követő következő előfizetési időszak kezdetével lép életbe. A helyi jogszabályoknak megfelelően a Szolgáltatások változásokat követő további igénybe vétele az új díjszabás elfogadását jelenti. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a díjszabás megváltoztatását, joga van lemondania a Szolgáltatást a díjszabás megváltozásának életbe lépése előtt. Ezért fontos, hogy a Felhasználók figyelmesen elolvassák a díjszabás megváltoztatásáról szóló értesítéseket.
 9. A Szerződések rendelkezései az azoknak a Felhasználó vagy a Szolgáltató részéről történt felmondásáig vonatkoznak a Felhasználóra. Amennyiben a Felhasználó vagy a Szolgáltató felmondja a Szerződést, a Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget a Felhasználó felé, és nem térít vissza semmilyen, a Felhasználó által már befizetett összeget a törvény által megengedett legnagyobb mértékben. E szakasz rendelkezései a hatályos törvények által megengedett mértékben kerülnek alkalmazásra. A Felhasználó bármikor felmondhatja a Szerződést.

V. SZELLEMI TULAJDON

 1. A Szolgáltatót az Applikációban található minden alkotás, ideértve többek között az oktatási anyagokat, szerzői vagyoni joga megilleti.
 2. Az Applikációban található Tartalom mindenféle másolása, terjesztése és egyéb felhasználása a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos.
 3. A Felhasználónak nincs joga az Applikáció Tartalmának kereskedelmi használatához, eladásához, viszonteladásához vagy bármilyen más módon történő átadásához, másolásához, terjesztéséhez vagy reklámozásához. A Felhasználónak a Tartalom lincenszköteles nyilvános használatához (lejátszás) sincs joga.

VI. IMMATERIÁLIS JAVAKRA VONATKOZÓ JOGOK

 1. Az Applikációban közzétett Tartalmak, az azokban használt védjegyek, cégnevek, logók, képek, multimédiás tartalmak, továbbá minden benne szereplő alkotás az 1994. február 4-i Szerzői és kapcsolódó jogokról szóló tv. előírásainak értelmében az általános érvényű jogszabályokban előirányzott védelmet élvezik.
 2. Az Applikáció használata nem jelenti az Applikációban található alkotások immateriális javaira vonatkozó bármilyen jog megszerzését. Szigorúan tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül minden, az Applikáció részét képező elem másolása, terjesztése, felhasználása vagy módosítása.

VII. A REKLAMÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

 1. A Szolgáltatásra vonatkozó reklamációt a Felhasználó e-mail üzenet útján nyújthatja be a [email protected] címre.
 2. A Szolgáltatás nem teljesítésére vagy nem megfelelő teljesítésére vonatkozó reklamációnak minimum tartalmaznia kell:
  • a Felhasználó kapcsolattartási adatai (név, telefonszám),
  • a szolgáltatásnyújtás során bekövetkezett helytelen működés precíz leírása, azon lépések listájával, amelyek a helytelen működés létrejöttét előidézték,
  • a helytelen működés első észlelésének időpontja, és a probléma fennállásának időtartama,
  • a Szolgáltatás nem teljesítését vagy nem megfelelő teljesítését igazoló képernyőfotók a hordozható eszközről.
 3. A reklamációkat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a reklamáció beérkezését követő 30 naptári napon belül. Amennyiben szükséges további elemzéseket végezni, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti határidő meghosszabítására, az adott elemző lépések elvégzéséhez szükséges idő függvényében. A reklamáció megvizsgálásának módjáról a Szolgáltató e-mail üzenetben értesíti a Felhasználót, azon az e-mail címen, amelyről a reklamáció beérkezett.

VIII. KARBANTARTÁS ÉS TECHNIKAI LEÁLLÁSOK

 1. A Szolgáltatónak joga van bármikor indoklás nélkül kikapcsolni az Applikációhoz való hozzáférést újítások, szükséges javítások vagy karbantartási munkák elvégzése céljából. Ezen munkálatok - a vis maior eseményből származók kivételével - lehetőség szerint az esti órákban vagy hivatalos munkaszüneti napokon kerülnek elvégzésre.
 2. Az Applikáció működésében bekövetkező technikai leállások nem képezhetik az alapját semmilyen követelésnek a Felhasználó vagy más személyek részéről.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat tartalmának megváltoztatásához. A Szabályzat módosításairól a Szolgáltató az Applikáción keresztül vagy e-mail üzenetben értesíti a Felhasználót, továbbá internetes oldalán is közzéteszi a módosított Szabályzatot. A módosított Szabályzat kötelező érvényű a Felhasználóra nézve, kivéve, ha a Szabályzat módosításának közlésétől számított 21 napon belül értesíti a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáját arról, hogy a változásokat nem fogadja el.
 2. A Szabályzat bármelyik rendelkezésének érvénytelenné válása vagy hatályvesztése nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott ügyekben a Lengyel Köztársaság területén érvényes jogszabályok az irányadók.
 4. A Szabályzat 2020.07.17-től érvényes.
 5. A Szabályzat utolsó módosítása 2020.07.17-én történt.

Üzemeltető

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Social Media

További információ